Vés al contingut (premeu Retorn)

Instruccions i recomanacions per a l'estudiantat

 

Marc Antoni Soler

infocovid.epsem@upc.edu

 

Degut a la situació d'emergència sanitària en la que ens trobem, informem a l'estudiantat de les instruccions i recomanacions que han de seguir dins de l'edifici de l'Escola i en qualsevol punt del campus.

 

Mascareta. És obligatori l'ús de mascareta en tot moment i en totes les dependències del centre. Aquesta ha d'estar correctament col·locada.

Higiene de mans. S'ha de realitzar a l'entrada i sortida dels edificis i de totes aquelles dependències (aules, laboratoris,...) que estiguin provistos de dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Distància de seguretat. S'ha de procurar mantenir una distància mínima interpersonal en tot moment.

Accés. No ha d'accedir a cap edifici del campus cap persona que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19. Tampoc ho han de fer aquelles persones que tinguin diagnosticada la malaltia o hagin estat contactes estrets de persones afectades, fins que hagin finalitzat el període de quarantena i ja tinguin l'alta mèdica.

Simptomes. Qualsevol alumne que sobtadament presenti símptomes ho haurà de comunicar al seu professor, abandonar immediatament l'Escola i seguir les indicacions del seu metge de capçalera o personal sanitari del Departament de Salut.

Comunicació. La comunicació de l'afectació per la malaltia o eventualment d'una resultat positiu en una prova de detecció té caràcter obligatori. A l'Escola de Manresa la comunicació s'ha de fer a través del responsable COVID de l'EPSEM, el professor Marc Antoni Soler,

Permanència. Els estudiants han de romandre a l'Escola el temps mínim imprescindible per dur a terme les activitats presencials. Una vegada acabades aquestes, han de sortir de l'edifici.

Desplaçaments. L'accés a les dependències (aules, laboratoris,...) es farà de manera esglaonada, mantenint sempre una distància interpersonal de seguretat. Els desplaçaments per l'edifici es reduïran al mínim imprescindible i es faran seguint les marques de direcció.

Aules. Cada estudiant procurarà ocupar sempre el mateix seient a l'aula, de manera que tingui els mateixos companys a dreta, esquerra, davant i darrera. En els descansos de les classes es procedirà a la ventilació de les aules. Es recomana que cada estudiant continuï assegut en el seu lloc i, si es desplaça, ho faci exclusivament si és imprescindible.

Neteja. Tots els equips que siguin d'utilització per més d'una persona, requereixen ser higienitzats. Per a cada tipus de material (teclats, ratolins, estris de laboratori,...) es seguiran les pautes de neteja indicades pel personal responsable de cada lloc.

Grups. Es recomana evitar formar grups en qualsevol punt interior o exterior de les instal·lacions de l'Escola.

 

Qualsevol altre mesura que sigui convenient implementar es comunicarà a l'estudiantat. Se'ls demanan que segueixin en tot moment les indicacions del professorat i del personal d'administració i serveis.

També se'ls demana que actuin en tot moment amb la màxima prudència i respecte per a totes les altres persones que formen la comunitat de l'Escola.