Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques a l'empresa

MESURES EXCEPCIONALS

-  Actualitzat 4/06/2020 - 

Resolució 870/2020 de 3 de juny de 2020 del Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, relativa a les pràctiques acadèmiques externes de la UPC

Autorització de la represa de la formació presencial en les pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, de grau o màster, que no es puguin desenvolupar de forma no presencial en el marc de l’establert en els convenis de cooperació educativa, sempre que el centre docent responsable del conveni de cooperació educativa, el domicili de l’estudiant i l’empresa on es desenvolupa la pràctica es trobin, almenys, en fase 2 del Pla de transició cap a la nova normalitat, i sotmesa a les següents condicions establertes a la Resolució:

  • Que estiguin d’acord el responsable de l’entitat col·laboradora, el responsable acadèmic de la UPC i l’estudiant.
  • Que es respectin escrupolosament les directrius contingudes a les diferents fases del Pla de transició cap a la nova normalitat respecte a la mobilitat entre les unitats territorials de referència en cada comunitat autònoma o entre diferents comunitats autònomes.
  • Que l’empresa o institució externa tingui permesa la seva activitat i que compleixi amb tots els requisits exigits per la normativa de prevenció de riscos laborals; hagi elaborat un pla de contingència per fer front als riscos derivats de l’alerta sanitària per la Covid 19 que inclogui els estudiants en pràctiques, del qual informi i formi als estudiants amb caràcter previ a la seva incorporació i es comprometi a facilitar als estudiants el material de protecció adient a la tasca a realitzar, així com el necessari per afrontar els riscos derivats de la situació  d’alerta sanitària ocasionada per la Covid-19. Aquest extrems hauran de ser certificats per les empreses amb caràcter previ a la incorporació presencial de l’estudiant i els certificats quedaran incorporats a l’expedient.

En cap cas podran incorporar-se a la formació pràctica presencial els estudiants que:

   • a) presentin simptomatologia compatible amb la Covid-19,
   • b) els que convisquin o hagin estat en contacte els darrers 14 dies amb persones que presentin símptomes, fins que finalitzi el termini de seguretat recomanat per les autoritats sanitàries,.
   • c) els que pertanyin a algun dels col·lectius vulnerables a la Covid 19 establerts pel Ministeri de Sanitat (principalment, les persones de més de 60 anys, les persones amb, malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió, malalties pulmonars cròniques, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodeficiències, càncer amb tractament actiu, malaltia hepàtica severa, obesitat mòrbida (IMC>40) i les dones embarassades).

Resolució 870/2020 de 3 de juny de 2020

És imprescindible que l’empresa lliuri al centre docent la declaració respecte el compliment de les normatives de seguretat i prevenció de riscos associats a la situació abans que l’estudiant s’incorpori al treball presencial

Declaració de compliment de la normativa de seguretat a lliurar abans d’iniciar les pràctiques presencials 

Si les pràctiques es van veure paral.litzades per l'Estat d'Alarma i ara tant l'empresa com l'estudiant les volen reactivar a partir del proper 8 de juny i per la data d'acabament del conveni vigent no es possible realitzar totes les hores pactades, l'empresa mitjançant el document "Diligència de pròrroga" pot prorrogar la data de finalització del conveni redistribuint la dedicació dins les noves dates. (formulari model de pròrroga de finalització)
Més informació al web UPC apartat Pràctiques acadèmiques externes
 Tingueu en compte que els protocols estan en actualització contínua. Si hi ha alguna novetat respecte la vostra situació us ho farem saber de seguida

 

Important! Cal lliurar la documentació 5 dies hàbils abans de començar el conveni!

 

botodoctoratind.png

Notícies món laboral

El programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC Manresa, acreditat per sis anys més

L’acreditació favorable rebuda per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) suposa la renovació per als propers sis anys del doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC Manresa. Es tracta de l’únic programa de doctorat que s’imparteix a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) amb seu a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM).

Llegir Més